Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkОбјавени трудови за аутизам

 1. Копачев Д, Настов П.Аутистично дете-наш материјал. Македонски медицински преглед.Скопје, 1983; XXXVII, 1-2: 30-32.
 2. Лакоски А.Генетски аспекти на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1997; 2: 49-55.
 3. Лукиќ Д.Системот на заштитата на децата со аутизам. Дефектолошка теорија и практика.Скопје, 1998; 2-3: 135-144.
 4. Ајдински Љ.Децата со аутизам и потребата од организацијата на нивниот третман во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1999; 3-4: 57-66.
 5. Петров Р, Копачев Д, Петрова В.Третман на децата со аутизам. Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 1999; 26 (52): 397-407.
 6. Петров Р, Копачев Д, Петрова В.За децата со аутизам. Друштво за помош на децата со аутизам. Скопје, 2000.
 7. Трајковски В, Спироски М.Автоимуноста и аутизмот. Македонски медицински преглед.Скопје, 2000; 54 (Супл. 43): 47-53.
 8. Трајковски В.Новости в медикаментозната терапиа при аутизам. Специална педагогика.Софија, јуни, 2000; 2: 16-22.
 9. Трајковски В, Спироски М.Имунодијагностика и имунотерапија на аутизмотДефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 1-2: 17-21.
 10. Трајковски В.Документ за лицата со аутизам. Годишен зборник на Филозофски факултет.Скопје, 2000; 27 (53): 357-377.
 11. Копачев Д, Петров Р, Петрова В.Третман на деца со аутизам-невропсихолошки приод.Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2000; 27 (53): 339-346.
 12. Трајковски В.Аутизмот на Интернет . Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 124-131.
 13. Копачев Д, Трајковски В.Аутизам и туберозна склерозаДефектолошка теорија и практика.Скопје, 2000; 3-4: 84-89.
 14. Трајковски В.Имуногенетски аспекти аутизма. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2001; 2-3: 88-96.
 15. Трајковски В, Спироски М.Имуна недостаточност и супресија на имуната система у деца с аутизам. Специална педагогика, Софија, Јуни, 2002; 2: 3-15.
 16. Трајковски В, Ајдински Љ, Спироски М.Правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Македонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2002; 1-81.
 17. Трајковски В.Диференцијална дијагноза на аутистичниот синдром. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2002; 29 (55): 243-253.
 18. Трајковски В.Плазма концентрација имуноглобулинских класа и субкласа код деце са аутизмом у Републици Македонији. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2002; 3: 161-168.
 19. Трајковски ЕВ.Аутизам. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2004.
 20. Trajkovski V, Ajdinski Lj, Spiroski M.Plasma Concentration of Immunoglobulin Classes and Subclasses in Children with Autism in the Republic of Macedonia: Retrospective Study. Croatian Medical Journal 2004; 45 (6): 746-749.
 21. Трајковски В.Етиологија на аутизмотДефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 1-2: 61-74.
 22. Ивановска Ј, Трајковски В, Ајдински Г, Лукиќ Д.Неке карактеристике адолесцената са аутизмом. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2004; 2-3: 155-170.
 23. Трајковски В.Новини во терапијата на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 3-4: 43-56.
 24. Синг КВ.Рехабилитација на аутизмот со имуномодулациска терапија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 3-4: 161-178.
 25. Трајковски В.Генетика на аутизмот. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2005; 58: 495-513.
 26. Копачев Д.Невропсихолошки развојнодинамички пристап кај децата со аутизам.Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 5-16.
 27. Спироски ЖМ.Имунолошки пристап во дијагностиката на аутизмот. Дефектолошка теорија
 28. Ајдински Љ.Сосотјба, организација и на соки во решавањето на проблемот кај лицата со аутизам во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 43-52.
 29. Петрова В, Петров Р.Третман на деца со аутизам во група со деца со ментална ретардација.Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 61-68.
 30. Лазаровска В, Димитровска Ж.Приказ на случај на дете со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 69-73.
 31. Трајковски В, Василевска К, Ајдински Љ, Спироски М.Епидемиолошки карактеристики на аутизмот во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 25-39.
 32. Синг КВ.Подигање на Ц-реактивен протеин на серумот и Ц 100 протеини за системското воспаление кај децата со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 117-125.
 33. Trajkovski V. Biomedicinski aspekt autizma.Zbornik radova, Međunarodni znanstveni i stručni skup: Rehabilitacija-stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 48-55.
 34. Казанова М, Фараг А, Ел-Баз А, Мот М, Хосам Х, Фахми Р, Свитала Е.Абнормалност на гиралниот прозорец кај аутизмот: микроскопски корелат на путативна миниколумнопатија.Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2006; 1-2: 85-101.
 35. Казанова М, Мот М.Невропатологија на аутизам: селективен преглед. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2006; 3-4: 21-35.
 36. Трајковски В.Физиолошки нарушувања кај аутизмот . Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 2007; 60: 651-670.
 37. Трајковски В, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Трајков Д, Арсов Т, Стрезова А, Ајдински Љ, Спироски М.Повисоки плазма концентрации на специфични антитела кон храна кај лицата со аутистично нарушување во споредба со нивните браќа/сестри.  Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2008; 23 (3): 176-185. 
 38. Трајковски В.Аутизмот и митохондријалната дисфункција. Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 2008; 61: 539-549.
 39. Спироски М, Трајковски В, Трајков Д, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Христоманова С, Ѓулејиќ Е, Панева М, Божиков Ј.Семејна анализа на имуноглобулинските класи и подкласи кај деца со аутистично нарушување. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences.2009; 9 (4): 283-289.
 40. Младеновска Б, Трајковски В.Ставовите и мислењата на родителите и студентите за сексуалниот развој, однесување и полов идентитет кај лица со аутизам во Република Македонија .Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11(1-2): 7-24.
 41. Станкова Т., Трајковски В.Ставови и размислувања на работодавачите, вработените лица и родителите за вработување на лицата со аутизам во Република Македонија . Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11(3-4): 16-29.
 42. Трајковски В.Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c 56-69.
 43. Трошанска Ј,Трајковски В. Стадиуми на комуникација кај деца со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c 70-80.
 44. Митевска А,Трајковски В. Инклузија на учениците со аутистичен спектар на нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c 200-212.
 45. Илиќ Пешиќ М, Трајковски В.Квалитет на односот меѓу браќа и сестри кај семејства што имаат дете со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c494-504.
 46. Трајковски В, Спироски М.DNA typing of HLA-A, -C, -B, and -DRB1 in the children with autism in the Republic of Macedonia . Bratisl Lek Lysty 2015; 116(1): 14-19. DOI: 10.4149/BLL_2015_003.
 47. Нолчева М, Трајковски В. Exploratory study: stress, coping and support among parents of children with autism spectrum disorders. Journal of Special Education and Rehabilitation 2015; 16(3-4): 84-100.
 48. Трајковски В. Immunogenetic aspects of autism spectrum disorders. Paediatria Croatica 2016; 60 (Supl 1): 84-89.
 49. Трајковски В, Јуртоски Ф. Early intervention in children with autism spectrum disorders in Republic of Macedonia. Early intervention in Special Education and Rehabilitation-thematic collection of international importance. October 14-16th, 2016, Subotica: c2016. 139-151.
 50. Хансен ДБ, Ортон ЛЕ, Адамс Ц, Кнехт Л, Риндлсибакер С, Јуртоски Ф, Трајковски В. A Pilot Study of a Behavioral Parent Training in the Republic of Macedonia. J Autism Dev Disord 47(6): 1878-1889. DOI 10.1007/s10803-017-3112-6.
 51. Прис Д, Трајковски В. Parent education in autism spectrum disorder – a review of the literature. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja 2017; 53(1): 118-128.
 52. Трајковски В. Macedonia and Autism. Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders. Ed. Volkmar FR. Springer New York. pp. 1-6. DOI 1007/978-1-4614-6435-8_102172-1.
 53. Веркамп Бартоломеус П, Петер С, Сривастава А, Фитцџералд М, Марацити Д, Полетаев А, Трајковски В. Autism: is there a place for ReAttach therapy? A promotion of natural self-healing through emotions rewiring. Ebook Edition, Giovanni Fioriti Editore, 2018.
 54. Трајковски В. Health Condition in Persons with Autism Spectrum DisordersJournal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2018 Dec 29; https://doi.org/10.26407/2018jrtdd.1.12.
 55. Трошанска Ј, Трајковски В, Јуртоски Ф, Прис Д. The impact of ASD on Macedonian families and their experience of parent education. Journal of Special Education and Rehabilitation 2018; 19(3-4): 127-138.
 56. Василевска Петровска И, Трајковски В. Efects of a Computer‑Based Intervention on Emotion Understanding in Children with Autism Spectrum ConditionsJournal of Autism and Developmental Disorders. Online 09 July 2019; https://doi.org/10.1007/s10803-019-04135-5.
 57. Василевска Петровска И, Гинакопулу ЦА, Гинакопулу ЦА, Винстенли А, Милето Р, Констанца Рошка Г, Иванова Б, Каиса В, и Трајковски В. Environmental Barriers and Facilitators to Participation of People with Autism Spectrum Disorders: stakeholders’ perspectiveJournal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. Online 20 August 2019; https://doi.org/10.26407/2019jrtdd.1.19.
 58. Трајковски В, Станческа Т. The inclusion of students with autism spectrum disorders in the region of Southwest Macedonia. October 18-20th, 2019, Budva: c2019. 37-52.
 59. Трајковски В. Psychological aspects of autism spectrum disorderJournal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities. 2020 Jul 05; 3(1):14-23. https://doi.org/10.26407/2020jrtdd.1.30.
 60. Трајковски В, Василевска Петровска И. Поддршка на социјални вештини и позитивно родителство. Прирачник за родители на деца со состојби од аутистичен спектар и професионалци од нивниот круг на поддршкаМакедонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2020; 1‒132.
 61. Трајковски В, Василевска Петровска И. Mbështetja e shkathtësive sociale dhe prindësisë pozitive: doracak për prindërit e fëmijëve me gjendje të spektrit të autizmit dhe për profesionistët nga mjedisi i tyre i mbështetjesShoqata Shkencore e Maqedonisë për Autizmin, Shkup, 2020; 1‒126.
 62. Трајковски В, Василевска Петровска И. Supporting social skills and positive parenting: manual for parents of children with autism spectrum conditions and professionals in their circle of support.  Macedonian Scientific Society for Autism, Skopje, 2020; 1‒127.