Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkДијагностички алатки

Скала за рано откривање на аутизмот
(CHAT Checklist for autism in toddlers), адпатирано според Baron-Cohen S, Allen J, Gillberg C. (1992)

DSM-IV Дијагностички критериуми за аутистичното нарушување
Овие критериуми се измена на претходните DSM-III-R употребени за прв пат во 1994 година од страна на Американската психијатриска асоцијација.

ICD-10 Дијагностички критериуми за аутистичното нарушување
Овие критериуми се востановени за прв пат во 1992 година од страна на Светската здравствена организација. Најмалку 8 од 16 специфицирани точки мора да се исполнети за да се постави дијагнозата аутизам.