Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkСкала за рано откривање на аутизмот

(CHAT Checklist for autism in toddlers), адпатирано според Baron-Cohen S, Allen J, Gillberg C. (1992)
ДЕЛ А прашања за родителите

 1. Дали вашето дете сака да се ниша или држи на колено?
 2. Дали вашето дете покажува интересирање за други деца?
 3. Дали вашето дете сака да се качува (на пример по скалила)?
 4. Дали вашето дете сака да игра криенка или некои други игри со скоривање?
 5. Дали вашето дете некогаш знае да се преобразува (на пример да вари чај користејќи играчка чајник)?
 6. Дали вашето дете некогаш го користи показалецот за да укаже или да праша нешто?
 7. Дали вашето дете некогаш го користи показалецот да покаже интерес за нешто?
 8. Дали вашето дете може на соодветен начин да си игра со мали играчки, а не само да ги става во уста или да ги фрла?
 9. Дали вашето дете некогаш ви ги носи играчките само за да ви ги покаже?


ДЕЛ Б опсервација на лекарот

 1. Дали во текот на прегледот детето воспостави контакт со очите со вас?
 2. Свртете го вниманието на детето врз себе, а потоа со прстот покажете некој интересен предмет и кажете: “Ох, види, тоа е мечето” и набљудувајте го изразот на неговото лице. Дали детето го гледа предметот кој што сте му го покажале?
 3. Дајте му на детето мала чаша за чај и кажете: “Дали можеш да свариш чај”? Дали детето притоа се преправа како да вари чај?
 4. Кажете му на детето: “Каде е мечето? Покажи ми го мечето”? Дали детето со показалецот покажува таму каде што е мечето?
 5. Дали детето може да направи кула од коцки?