Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkОсновачи

  • Проф. д-р Љубомир Ајдински, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Мирко Спироски, Институт за имунологија, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Драгослав Копачев, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Кристин Василевска, Институт за епидемиологија и здравствена статистика со медицинска информатика, Институти, Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје
  • Проф. д-р Владимир Трајковски, Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје