Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkЧленови и членство

Доколку сакате да станете член на Македонското научно здружение за аутизам, потребно е да го пополните формуларот за зачленување и да го испратете на Е-маил адресата: president@mssa.org.mk

Формулар за зачленување во Македонското научно здружение за аутизам

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Трајковски

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (234);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: president@mssa.org.mk

СЕКРЕТАР
Весна Филиповска

ООУ „Владо Тасевски”
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-346-565
Е-маил: secretary@mssa.org.mk

ЧЛЕНОВИ

Проф. д-р Дејан Трајков
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556; +389-70- 262-654
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: dejantmk@yahoo.com

М-р Фики Гаспар
ГАСПАР Центар
Ул „Милан Марковиќ”, бр. 48
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 71 375 700
Е-маил: fikigaspar@ymail.com

Проф. д-р Зоран Киткањ
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236); +389-71-379-182
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: zorank@fzf.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р Илиевски Владимир
Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-995-997
Е-маил: vilievski@yahoo.com

М-р Андреа Ивановска
Ул „Демир Трајко“, бр. 51б
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 77 403 569
Е-маил: deaivanovska@yahoo.com

М-р Ирена Стојановска
Алкалоид АД Скопје
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 71 235 967
Е-маил: istojanovska@Alkaloid.com.mk

М-р Розалија Бошковски
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72- 261-564
Е-маил: rozaly23_d@hotmail.com

Вонр.проф. д-р Александар Петличковски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: petlichkovski@yahoo.com

Проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236)
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: daniela@fzf.ukim.edu.mk

Живка Димитровска
Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3238-116; +389-70-900-782

Наташа Јовановска
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-289-200
Е-маил: jovanoskan@yahoo.com

Стојан Андонов
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-698-658
Е-маил: scuta2005@yahoo.com

М-р Тања Станкова
Невладина организација “Gaia”
бул. АВНОЈ 70/6
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-71-335-916
Е-маил: tanja.stankova@gmail.com

Пецо Стојановски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-490-387
Е-маил: pecostojanovski@yahoo.com

М-р Славица Тодорова
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-75-285-825
Е-маил:slavicaprof@yahoo.com

М-р Ивана Василевска Петровска
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-858-004
Е-маил: ivanna.vasilevska@gmail.com

М-р Мери Нолчева
НВО „Ластовица„
Бул. „Авној” бр. 50
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-272-933
Е-маил: mnolceva@gmail.com

Д-р Весна Костиќ Ивановиќ
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 225-283
Е-маил: vesnaki@yahoo.com

Андријана Кукоска
ООУ „Рајко Жинзифов”
Ул „Иван Хаџиниколов”, бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 2 2791 025
Е-маил: s.adrijana@hotmail.com

Ангела Мирческа
ООУ „Кузман Јосифовски Питу”
Ул „Антон Попов”, бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 261 269
Е-маил: angela.mircevska1@hotmail.com

Теа Петрушева
СТАРС Центар
Ул „20-ти октомври”, бр. 1
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 75 369 900
Е-маил: teapetrusheva2@gmail.com

Катерина Калкова
СТАРС Центар
Ул „20-ти октомври”, бр. 1
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 75 369 900
Е-маил: katerinakalkova@yahoo.com

Емилија Трампевска
Меѓународно основно училиште Скопје
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 76 702 535
Е-маил: emilijatrampevska@yahoo.com

Амела Мемиш Апостоловска
Студио Модерна, Центар за поддршка
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 72 583 903
Е-маил: aapostolovska@yahoo.com

 

ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ
Проф. д-р Мирко Спироски

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: mspiroski@yahoo.com


Проф. д-р Драгослав Копачев

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-566-567


Проф. д-р Кристин Василевска

Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика,
Медицински факултет,
ул. “Водњанска” 31,
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. +389-2-3147-020; +389-70-830-558
Е-маил: kris_vasile@yahoo.com

Проф. д-р Ристо Петров
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 129);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: risto.petrov@yahoo.com

Акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова
МАНУ
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: npopjordanova@gmail.com