Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkКонтакт

Проф. д-р Владимир Трајковски
Претседател на МНЗА
Адреса:
Институт за дефектологија, Филозофски факултет,
бул. Гоце Делчев, бр. 9А 1000 Скопје
Република Македонија
Е-пошта: president@mssa.org.mk
Телефон: ++389 2/3116-520 (лок. 234)
Факс: +389-2-3118-143