Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkНаучни проекти

1. Серумски имуноглобулини и специфични алергени од храна кај лица со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 08-2214/4 од 15.07.2000 година)

 • Научна област: Дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Љубомир Ајдински
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана геентика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2000 до 01/10/2003 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Маја Јурхар-Павлова, асист. д-р Александар Петличковски

2. Информации за аутизмот во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 10-723/21 од 19.12.2000  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 10-723/21 од 19.12.2000  година
 • Име на проектот: Информации за аутизмот во Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

3. ХЛА-ДНК истражувања кај фамилии со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 07-1171/4 од 02.07.2001 година);

 • Научна област: дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Драгослав Копачев
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2001 до 01/10/2004 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, проф. д-р Ристо Петров, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Тодор Арсов, асист. д-р Сашо Петличковски,, д-р Рената Јанкова
 • Буџет: 450.000 МКД

4. Права на лицата со аутизам во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 08-698/1 од 12.12.2001  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 01-08 GPH 106 од 12.12.2001
 • Име на проектот: Права на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

5.  Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии – реализиран во 2001 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

6. Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии – реализиран во 2002 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

7. Толеранција или прифаќање – ЕАСПД проект. Подржан од Генералниот директорат за вработување и социјална работа при ЕК и под буџетската линија “Акции за борба и превенција на социјалната ексклузија”.
Времетраење: 2002-2003

8. Европа место за живеење – ЕАСПД проект. Проект спроведен во европската година за инвалидни лица, започнат од принципот дека сите европски граѓани треба да бидат слушнати и да им се даде право на глас на лицата со потешки интелектуални нарушувања.
Времетраење: 2003

9. “Заеднички глас мрежен проект”. Примарна и најсеопфатна цел на ова десктоп истражување е да ја истражи
правната позадина со цел да се засили антидискриминацијата и еднаквите можности кај лица со интелектуална попреченост и аутизам.

10. “Засилување на научните студии за ран аутизам”. преку COST програмата на ЕУ. Главна цел да се основа интердисциплинарна научна мрежа за да може да се откријат најраните знаци на аутизам и да се комбинираат техники од когнитивната невронаука со тие од клиничката наука и да се формираат европски практични водачи за рана идентификација и рана интервенција.
Времетраење: 2010-2014

11. “Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници”. преку ЕИДХР/2013/355-552 програмата на ЕУ. Цел на овој проект е да се зајакне улогата на граѓанското општество во промовирањето на човековите права и демократските реформи, поддршка во мирно консолидирање на интересите на групите и консолидирање на политичкото учество и застапеност.
Времетраење: 2014-2015

12. “Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство. 2015-1-UK01-KA204-013397  Еразмус плус проект. Целта на овој проект е да се сподели, адаптира, тестира, оцени, и дисеминира заеднички модел на едукација за родители, со валидни наставни материјали и обука, за поддршка на обезбедување на ефективно образование на родители на деца со посебни потреби (во овој случај, децата со аутизам). Учење од она што во моментов се случува во Хрватска, Кипар и на Република Македонија, и според моделот на постоечката практика во рамките на Велика Британија. Идејата е дека со овој проект ќе се идентификуваат конкретните прашања и универзалните прашања кои ги преминуваат националните граници – ќе обезбеди модел за едукација на родители кој можат да се користи низ цела Европа.
Времетраење: 2015-2018

13. “Холистички пристап за индивидуално насочено планирање кај лица со аутизам”. 2018-1-EL01-KA204-047788 – Еразмус плус проект. Главните цели на овој проект се:
– Јакнење на лицата кои се изложени на ризик од социјална исклученост и поконкретно зајакнување на лицата на АСН;
– Зајакнување на севкупните напори за социјална инклузија и интеграција на лицата на АСН во редовното образование и општеството во целост;
– Подобрување на надлежностите на професионалците и сите оние поединци, како што се членовите на семејството и роднините итн., кои се вклучени во животот на лицата на АСН;
– Да се подигне свеста кај пошироката јавност во однос на социјалното вклучување на учениците со аутизам.
Времетраење: 2018-2021

14. “Пријателски простори за аутизам”. – Еразмус плус проект. Главните цели на овој проект се:
-прилагодливи околини да бидат подостапни за лицата со аутизам,
-обезбедување обука и создавање свест во заедницата,
– зачувување на социјалниот аспект за млади со аутизам.
Времетраење: 2019-2022

15. „Програма за социјални вештини и позитивно родителство кај аутизмот“ – УНИЦЕФ проект SSFA/MCDA/19-004/Amendment 1. Главните цели на овој проект се:
– зајакнување на знаењето, вештините, довербата, самодоволноста и снаодливоста на родителите / старателите на деца со АСН;
– промовира негување, безбедна, привлечна, ненасилна и ниска околина за конфликти со децата;
– промовирање на социјални, емоционални, јазични, интелектуални компетенции и однесувањето на децата преку позитивни практики на родителство.
Времетраење: 2019-2020

16. „Зајакнување на капацитетите кај професионалците за проблемите и потребите на децата со аутистичен спектар на нарушувања, во предучилишните и училишните установи“ – проект од Општина Карпош. Главните цели на овој проект се:
– Вработените во предучилишните и училишните установи во Општина Карпош во Скопје да се запознаат со сите аспекти на аутизмот како проблем во општеството, на семејството и на институциите (детекција, дијагностика, едукација, современи методи на пристап при третманот на аутизмот, адаптација на просторот и материјалите за работа, како и социјалната заштита на лицата со АСН).
– Планирање на развој на услуги кои им се потребни на децата со аутизам и нивните семејства со кои би им се подобрило функционирањето во општествената заедница и соработка заради задоволување на индивидуалните потреби на детето со аутизам и семејството.
– Донесување заклучоци за идните насоки на делување, преку комуникација и размена на искуства меѓу родителите и дружење на родителите и децата со одржување на заеднички средби.
Времетраење: 2020-2021

17. „Учам и ги надминувам своите граници“. – Еразмус плус проект. КА2 – Соработка за иновации и размена на добри практики Стратешки партнерства за образование на возрасни. Број на проект: 2020-1-TR01-KA204-092794.
Проектот има за цел да се стекнат вештини за „лицата со аутизам и интелектуална попреченост“, кои се меѓу лицата со посебни потреби, да ги покажат правилните форми на однесување по катастрофи и вонредни состојби.
Времетраење: 2021-2022

18. “Инклузија преку социјални вештини за учениците со аутистичен спектар на нарушување и интелектуална попреченост. – Еразмус плус проект.  KA210-SCH – Мали партнерства во училишното образование. Број на проектот: 2021-1-RS01-KA210-SCH-000032379
Учениците со предизвици во нивниот социјален развој и компетенции, како што се ученици со состојби од  аутистичен спектар и ученици со интелектуална попреченост имаат вродено право да добијат образовна поддршка во оваа област. Предизвиците со социјалните вештини што ги доживуваат овие деца се значајна бариера за нивното вклучување, адаптација и учество во заедницата, а што е најважно во училиштето како нивна примарна средина. Од друга страна, дефицитите на социјалните вештини се одразуваат негативно и на академските перформанси, предизвикувајќи неповолност во учењето, предвремено напуштање на училиштето и слабо познавање на основните вештини. Децата со САС и ИП можат да учат, вклучително и да научат социјални вештини. Атипичните когнитивни обрасци ги спречуваат децата од спонтано учење на социјалните вештини во раното детство, како што тоа го прават типичните деца.

Времетраење: 2021-2023

19. “Достапно дигитално образование за ученици со аутизам и интелектуална попреченост: иновативни решенија и подобрување на компетенциите на едукаторите”. – Еразмус плус проект.  KA220-SCH – Партнерства за соработка во училишното образование. Број на проектот: KA220-SCH-BCB692B4. 
Целите се да се поддржи дигиталната трансформација преку развивање на дигиталната подготвеност и капацитет на училиштата и образовниот кадар, во исто време отстранување на бариерите за образовната вклученост преку овозможување достапно и висококвалитетно дигитално образование за учениците со аутизам и интелектуална попреченост. Клучно за постигнување на овие цели е поддршката на едукаторите и другиот наставен и помошен кадар, бидејќи дигиталните вештини и компетенции на наставниците се сметаат за најважна компонента на дигиталното образование, како и обезбедување соодветна дигитална содржина и инфраструктура. 
Времетраење: 2021-2024