VIII интердисциплинарен конгрес во Москва

VIII интердисциплинарен конгрес во Москва

Претседатеот на МНЗА проф. д-р Владимир Трајковски е поканет предавач на VIII-от интердисциплинарен стручно-научен конгрес со меѓународнон учество „Детска церебрална парализа и други нарушувања во движењето кај децата“ што ќе се одржи од 1 до 2 ноември 2018 година во Москва, Русија. Повеќе »

ЕСИПП Конференција

Конференција во рамките на ЕСИПП проектот одржана во март 2018 година во Лимасол, Кипар

Фокус на аутизмот

Учество на членови на МНЗА на меѓународната конференција „Фокус на аутизмот# одржана од 26-29 септември 2018 година на Педагошкиот универзитет во Краков, Полска

ReAttach конференција

Претседателот на МНЗА присуствуваше на првата ReAttach конференцијата што се одржа од 14 до 15 април 2018 година во Ајндховен, Холандија

Водич за музејска програма за деца/лица со аутизам

Промоција на Водичот за музејска програма за деца/лица со аутизам и нивните семејства одржана на 2 октомври во Музејот на македонската борба во Скопје, Македонија

9-ти последен состанок на колегите вклучени во ЕСИПП проектот на Едукациско рехабилитацискиот факултет во Загреб, Хрватска во јули 2018 година

ЕСИПП конференција: „Помош и поддршка на родителите со аутизам“

ЕСИПП конференцијата: „Помош и поддршка на родителите со аутизам“ одржана на 1 ноември во Музејот на македонската борба во Скопје, Македонија

Годишно собрание 2017

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот Повеќе...

Културолошка инклузија на децата со аутистичен спектар на нарушувања

Проект со Националната галерија на Македонија

 

Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mk2nd Scientific ReAttach Conference May 29/30 2020 – Skopje, Macedonia“Embracing Complexity Makes Sense”!

Call for abstracts

We invite all interested colleagues for abstract submissions for oral and poster presentations at the 2nd Scientific ReAttach Conference which will held May 29-30, 2020 in Skopje, Republic of Macedonia. The event will be organized by ReAttach Therapy International Foundation from The Netherlands and the Macedionian Scientific Society for Autism from Macedonia.

The general theme of the 2nd ReAttach Conference is “embracing complexity”. Autism will remain one of the main topics of the ReAttach Conference. A special focus lies on accessible and affordable interventions to support individuals with neurodevelopmental disorders. Abstract submission should link with one of the conference themes:

1. ReAttach

2. Autism Spectrum Disorders

3. Neurodevelopmental diversities

4. Clinical Psychiatry

5. Neuro-Rehabilitation

6. Special Education

7. Motor Imagery

Confirmed Keynote Speakers:

Confirmed Keynote Speakers:

Conference website Visit and submit your abstract at https://reattachconference.org. The latest information about this conference you can find there. You can also find speakers guidelines and rules for abstract submission here.

Втора научна ReAttach Конференција 29-30 Mај 2020 година Скопје, Македонија „Прифаќање на комплексноста има смисла“!

Покана за поднесување абстракти

Ве покануваме да поднесете абстракти за усна презентација и презентација на постери за втората научна ReAttach конференција што ќе се одржи од 29 до 30 мај 2020 година во Скопје. Настанот ќе биде организиран од страна на Меѓународната Фондација за ReAttach терапија од Холандија и Македонското научно здружение за аутизам од Македонија.

Главната тема на втората ReAttach конференција е „Прифаќање на комплексноста“. Аутизмот ќе остане една од главните теми на ReAttach конференцијата. Особено посебен акцент се става на достапни и прифатливи интервенции за поддршка на лицата со невроразвојни нарушувања.

Апстрактите треба да се поврзани со една од конференциските теми:

1. ReAttach

2. Аутистичен спектар на нарушувања

3. Невроразвојни нарушувања

4. Клиничка психијатрија

5. Невро-рехабилитација

6. Специјално образование

7. Моторни нарушувања

Потврдени главни говорници:

 

Проф. д-р Мајкл Фицџералд, Проф. д-р Донатела Марацити, Проф. Александер Б. Полетаев, Проф. д-р Мануел Казанова, Проф. д-р Мохамад Газиудин, Проф. д-р Владимир Трајковски, д-р Хана Алоним, д-р Ашутош Сриваста, д-р Пола Вееркамп-Бартоломеус.

Веб-страница на конференцијата Посетете ја страницата https://reattachconference.org за најновите информации за оваа конференција. Можете исто така да најдете тука водич за говорници и правила за поднесување на апстракти.

Годишно собрание 2018

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 21.12.2018 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2017 година;
2. Прием на нови членови;
3. Избор на нов потпретседател;
4. Избор на нов технички секретар;
5. Извештај за работата од 2018 година;
     Проф. д-р Владимир Трајковски
6. Финансиски извештај за 2018 година;
     Вон. проф. д-р Владимир Илиевски
7. Програма за работа на Собранието во 2019 година;
    М-р Ивана Василевска Петровска
8. Сексуална едукација на лица со аутистичен спектар на нарушувања – примена на техниката Социјални приказни
    М-р Тања Станкова
9. Разно

Скопје                                                                        Претседател на МНЗА
15.12.2018                                                         Проф. д-р Владимир Трајковски