Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2017

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во НВО центарот при Младински културен центар во Скопје на 22.12.2017 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2016 година;
2. Прием на нови членови;
3. Извештај за работата од 2017 година
     Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2017 година;
     Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
5. Програма за работа на Собранието во 2018 година;
    Доц. д-р Владимир Илиевски
6. Замена на потпретседателот на МНЗА д-р Јасмина Трошанска
заради формирање на ново здружение за аутизам, нелојалност и
клеветење на МНЗА и незастапување на интересите на МНЗА;
7. Предлог за нов потпретседател на МНЗА;
8. Подобрување на разбирањето на емоции кај ученици со нарушувањe од аутистичен спектар – евалуација на
компјутерска интервенција
М-р Ивана Василевска Петровска
9. Разно

Скопје                                                                        Претседател на МНЗА
10.12.2017                                                         Проф. д-р Владимир Трајковски