Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkНаучни проекти

1. Серумски имуноглобулини и специфични алергени од храна кај лица со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 08-2214/4 од 15.07.2000 година)

 • Научна област: Дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Љубомир Ајдински
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана геентика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2000 до 01/10/2003 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Маја Јурхар-Павлова, асист. д-р Александар Петличковски

2. Информации за аутизмот во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 10-723/21 од 19.12.2000  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 10-723/21 од 19.12.2000  година
 • Име на проектот: Информации за аутизмот во Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

3. ХЛА-ДНК истражувања кај фамилии со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 07-1171/4 од 02.07.2001 година);

 • Научна област: дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Драгослав Копачев
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2001 до 01/10/2004 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, проф. д-р Ристо Петров, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Тодор Арсов, асист. д-р Сашо Петличковски,, д-р Рената Јанкова
 • Буџет: 450.000 МКД

4. Права на лицата со аутизам во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 08-698/1 од 12.12.2001  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 01-08 GPH 106 од 12.12.2001
 • Име на проектот: Права на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

5.  Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии – реализиран во 2001 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

6. Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии – реализиран во 2002 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

7. Толеранција или прифаќање – ЕАСПД проект. Подржан од Генералниот директорат за вработување и социјална работа при ЕК и под буџетската линија “Акции за борба и превенција на социјалната ексклузија”.

 • Времетраење: 2002-2003

8. Европа место за живеење – ЕАСПД проект. Проект спроведен во европската година за инвалидни лица, започнат од принципот дека сите европски граѓани треба да бидат слушнати и да им се даде право на глас на лицата со потешки интелектуални нарушувања.

 • Времетраење: 2003

9. “Заеднички глас мрежен проект”. Примарна и најсеопфатна цел на ова десктоп истражување е да ја истражи
правната позадина со цел да се засили антидискриминацијата и еднаквите
можности кај лица со интелектуална попреченост и аутизам.

10. “Засилување на научните студии за ран аутизам”. преку COST програмата на ЕУ. Главна цел да се основа интердисциплинарна научна мрежа за да може да се откријат најраните знаци на аутизам и да се комбинираат техники од когнитивната невронаука со тие од клиничката наука и да се формираат европски практични водачи за рана идентификација и рана интервенција.

 • Времетраење: 2010-2014

11. “Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници”. преку ЕИДХР/2013/355-552 програмата на ЕУ. Цел на овој проект е да се зајакне улогата на граѓанското општество во промовирањето на човековите права и демократските реформи, поддршка во мирно консолидирање на интересите на групите и консолидирање на политичкото учество и застапеност.

 • Времетраење: 2014-2015

12. “Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство. 2015-1-UK01-KA204-013397  Еразмус плус проект. Целта на овој проект е да се сподели, адаптира, тестира, оцени, и дисеминира заеднички модел на едукација за родители, со валидни наставни материјали и обука, за поддршка на обезбедување на ефективно образование на родители на деца со посебни потреби (во овој случај, децата со аутизам). Учење од она што во моментов се случува во Хрватска, Кипар и на Република Македонија, и според моделот на постоечката практика во рамките на Велика Британија. Идејата е дека со овој проект ќе се идентификуваат конкретните прашања и универзалните прашања кои ги преминуваат националните граници – ќе обезбеди модел за едукација на родители кој можат да се користи низ цела Европа.

Времетраење: 2015-2018

13. “Холистички пристап на планирање за лица со аутизам”. 2018-1-EL01-KA204-047788 – Еразмус плус проект. Главните цели на овој проект се:
– Јакнење на лицата кои се изложени на ризик од социјална исклученост и поконкретно зајакнување на лицата на АСН;
– Зајакнување на севкупните напори за социјална инклузија и интеграција на лицата на АСН во редовното образование и општеството во целост;
– Подобрување на надлежностите на професионалците и сите оние поединци, како што се членовите на семејството и роднините итн., кои се вклучени во животот на лицата на АСН;
– Да се подигне свеста кај пошироката јавност во однос на социјалното вклучување на учениците со аутизам.
Времетраење: 2018-2021

14. “Социјални вештини кај аутизам и програма за позитивно родителство”. SSFA/MCDA/19-004 – УНИЦЕФ проект. Главните цели на овој проект се:
– зајакнување на знаењето, вештините, самодовербата, самодоволноста и снаодливоста на родителите/старателите на деца со АСН;
– промовирање на негување, безбедност, ангажман, ненасилни и ниски конфликтни околини за децата;
– промовирање на социјални, емоционални, јазични, интелектуални и бихејвиорални способности на децата преку позитивни практики за родителство.
Времетраење: 2019-2020

15. “Пријателски простори за аутизам”. – Еразмус плус проект. Главните цели на овој проект се:
-прилагодливи околини да бидат подостапни за лицата со аутизам,
-обезбедување обука и создавање свест во заедницата,
– зачувување на социјалниот аспект за млади со аутизам.
Времетраење: 2019-2022