Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkICD-10 Дијагностички критериуми за аутистичното нарушување

Овие критериуми се востановени за прв пат во 1992 година од страна на Светската здравствена организација. Најмалку 8 од 16 специфицирани точки мора да се исполнети за да се постави дијагнозата аутизам.
а. Квалитативни нарушувања во реципрочната социјална интеракција манифестирани со најмалку три од следните пет:

 1. недостаток адекватен на користење очи во очи вкочанет поглед, лицева експресија, држење на телото и гестикулација за регулирање на социјалната интеракција.
 2. недостаток во развивање на квалитетни односи.
 3. ретко барање и користење на другите луѓе за удобност и љубов во време на стрес или несреќа или нудење на удобност и љубов на другите кога тие покажуваат страдање или несреќа.
 4. недостаток на споделено уживање во случај на посакувано задоволство во среќата на другите луѓе или спонатано барање за делење на сопственото уживање низ здружување со другите.
 5. недостаток на социо-емоционален реципроцитет.

б.  Квалитативни нарушувања во комуникацијата

 1. недостаток на социјална употреба на било кој присутен јазик.
 2. нарушувања во замислувањето и социјално имитативната игра.
 3. сиромашна синхроност и недостаток на реципроцитет во размена на зборови.
 4. сиромашна флексибилност во јазичното изразување и релативен недостаток на креативноста и фантазијата во мисловните процеси.
 5. недостаток на емоционален одговор на вербални и невербални обиди на другите луѓе.
 6. нарушена употреба на варијации во ритам или нагласување за да влијае на комуникативната модулација.
 7.  недостаток на придружни гестови за обезбедување на нагласување или помош во смисол на говорна комуникација.

в. Рестриктивни, повторувачки и стереотипни шеми на однесување, интереси и активности, манифестирани со најмалку две од следните шест:

 1. вклучување на преокупација со стереотипни и ограничени шеми на интерес.
 2. специфично поврзување за необични предмети.
 3. компулсивно поврзување за специфични, нефункционални рутини или ритуали.
 4. стереотипни и повторувачки манеризми.
 5. преокупација со делови од предмети или нефункционални елементи од играчкиот материјал.
 6. несреќа при промена на мали, нефункционални детали на средината.

г.  За да се постави дијагноза во првите три години мора да биле присутни развојни абнормалности