Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkЧленови и членство

Доколку сакате да станете член на Македонското научно здружение за аутизам, потребно е да го пополните формуларот за зачленување и да го испратете на Е-маил адресата: president@mssa.org.mk

Формулар за зачленување во Македонското научно здружение за аутизам

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Трајковски

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (234);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: president@mssa.org.mk


ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
М-р Ивана Василевска Петровска

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-858-004
Е-маил: ivanna.vasilevska@gmail.com


СЕКРЕТАР
Весна Филиповска

ООУ „Владо Тасевски”
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-346-565
Е-маил: secretary@mssa.org.mk


БЛАГАЈНИК
Вонр проф. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
Тел.: +389-2-2613-043
Е-маил: oliverarasic@yahoo.com


ЧЛЕНОВИ
Проф. д-р Зоран Киткањ

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236); +389-71-379-182
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: zorank@fzf.ukim.edu.mk


Вонр. проф. д-р Илиевски Владимир

Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-995-997
Е-маил: vilievski@yahoo.com


Проф. д-р Ристо Петров

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 129);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: risto.petrov@yahoo.com


М-р Розалија Бошковски

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72- 261-564
Е-маил: rozaly23_d@hotmail.com


Вонр. проф. д-р Ана Фрицханд

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72-204-325;
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: anebeba@yahoo.com


Доц. д-р Александар Петличковски

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: petlichkovski@yahoo.com


Проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236)
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: daniela@fzf.ukim.edu.mk


Проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 241); +389-70-979-446
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: natasac@fzf.ukim.edu.mk


Доц. д-р Дејан Трајков

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556; +389-70- 262-654
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: dejantmk@yahoo.com


Живка Димитровска

Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3238-116; +389-70-900-782


Доц. д-р Наташа Станојковска Трајковска

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-31-430-440; +389-70-763-764
Е-маил: n_stanojkovska@yahoo.com


М-р Магдалена Димкова

Бул. Јане Сандански 12-5/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-372-087
Е-маил: magdalena_dimkova@yahoo.com


Вонр. проф. д-р Силвана Марковска Симоска

Отсек за невроинформатика, ИЦЕИМ-МАНУ
Бул. Крсте Мисирков бр.2 п.фах 428
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3235-423
Е-маил: silvana@manu.edu.mk


Наташа Јовановска

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-289-200
Е-маил: jovanovskan@yahoo.com


Николче Нешевски

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-70-592-996
Е-маил: nikolce1999@yahoo.com


Стојан Андонов

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-698-658
Е-маил: scuta2005@yahoo.com


М-р Тања Станкова

Невладина организација “Gaia”
бул. АВНОЈ 70/6
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-71-335-916
Е-маил: tanja.stankova@gmail.com


Пецо Стојановски

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-490-387
Е-маил: pecostojanovski@yahoo.com


М-р Славица Тодорова

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-75-285-825
Е-маил:slavicaprof@yahoo.com


Татјана Н. Додевска

ОУ „Браќа Миладиновци„ – Скопје
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-71-296-683
Е-маил: tanjanasevska@yahoo.com


М-р Марија Аврамовска

Вин ИнфоСистеми ДООЕЛ
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-77-709-111
Е-маил: mrj_avramovska@yahoo.com


Наташа Младеновска

Ул. Ратко Митровиќ 5 бр.8
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-365-945
Е-маил: mladenovskanatasa92@yahoo.com


М-р Мери Нолчева

НВО „Ластовица„
Бул. „Авној” бр. 50
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-272-933
Е-маил: mnolceva@gmail.com


Д-р Весна Костиќ Ивановиќ

ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 225-283
Е-маил: vesnaki@yahoo.com


Д-р Јасмина Ивановска-Трошанска

ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-325-805; +389-2-2770-446
Е-маил: jasminaiva@gmail.com


Ана Шикалеска

ПОУ Д-р Златан Сремац, ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-613-446
Е-маил: akarevska@yahoo.com


Билјана Кујунџиќ Настевска

ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: biljanak.nastevska@yahoo.com


Ана Петковска

Тел.: +389-71-591-213
Е-маил: ana.petkovska@ecc.mk


Филип Јуртоски

Тел.: +389-75-725-951
Е-маил: filip_jurtoski@hotmail.com


Анита Стојчевска

Ул. Трст бр. 7
1300 Куманово, Република Македонија
Тел.: +389 75 330-753
Е-маил: astojcevska@yahoo.com


Андријана Кукоска

ООУ „Рајко Жинзифов”
Ул „Иван Хаџиниколов”, бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 2 2791 025
Е-маил: s.adrijana@hotmail.com


Ангела Мирческа

ООУ „Кузман Јосифовски Питу”
Ул „Антон Попов”, бр. 2
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 261 269
Е-маил: angela.mircevska1@hotmail.com


Александра Јорданов

ГАСПАР Центар
Ул „Милан Марковиќ”, бр. 48
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 71 375 700
Е-маил: aleksandra_jordanov@yahoo.com


Фики Гаспар

ГАСПАР Центар
Ул „Милан Марковиќ”, бр. 48
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 71 375 700
Е-маил: fikigaspar@ymail.com


ПОЧЕСЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Љупчо Ајдински

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-697-411
Е-маил: ljupcoajdinski@gmail.com


ПОЧЕСНИ ЧЛЕНОВИ
Проф. д-р Мирко Спироски

Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: mspiroski@yahoo.com


Проф. д-р Драгослав Копачев

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-566-567


Проф. д-р Кристин Василевска

Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика,
Медицински факултет,
ул. “Водњанска” 31,
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. +389-2-3147-020; +389-70-830-558
Е-маил: kris_vasile@yahoo.com


Акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова

МАНУ
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: npopjordanova@gmail.com