Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkЧленови и членство

Доколку сакате да станете член на Македонското научно здружение за аутизам, потребно е да го пополните формуларот за зачленување и да го испратете на Е-маил адресата: president@mssa.org.mk

Формулар за зачленување во Македонското научно здружение за аутизам

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Трајковски

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (234);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: president@mssa.org.mk

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ
Вонр. проф. дСилвана Марковска Симоска
Отсек за невроинформатика, ИЦЕИМ-МАНУ

Бул. Крсте Мисирков бр.2 п.фах 428

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-2-3235-423

Е-маил: silvana@manu.edu.mk

 

ПОЧЕСЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Љупчо Ајдински

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-697-411
Е-маил: ljupcoajdinski@gmail.com

 

СЕКРЕТАР

Весна Филиповска

ООУ „Владо Тасевски”

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-78-346-565

Е-маил: secretary@mssa.org.mk

БЛАГАЈНИК
Вонр проф. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
Тел.: +389-2-2613-043
Е-маил: oliverarasic@yahoo.com

ЧЛЕНОВИ

Вонр проф. д-р Зоран Киткањ
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236); +389-71-379-182
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: zorank@fzf.ukim.edu.mk

Вонр. проф. д-р Илиевски Владимир
Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-995-997
Е-маил: vilievski@yahoo.com

Проф. д-р Драгослав Копачев
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Гоце Делчев” 9А

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-566-567

Проф. д-р Кристин Василевска,
Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика,
Медицински факултет,
ул. “Водњанска” 31,
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. +389-2-3147-020; +389-70-830-558
Е-маил: kris_vasile@yahoo.com

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: mspiroski@yahoo.com

Проф. д-р Ристо Петров
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 129);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: risto.petrov@yahoo.com

 

М-р Розалија Давковска

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72- 261-564
Е-маил: rozaly23_d@hotmail.com

 

Вонр. проф. д-р Ана Фрицханд
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72-204-325;
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: anebeba@yahoo.com

Доц. д-р Александар Петличковски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: petlichkovski@yahoo.com

Проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236)
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: daniela@fzf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 241); +389-70-979-446
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: natasac@fzf.ukim.edu.mk

Доц. д-р Дејан Трајков
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556; +389-70- 262-654
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: dejantmk@yahoo.com

 

Живка Димитровска
Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3238-116; +389-70-900-782

Доц. д-р Наташа Станојковска Трајковска
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-31-430-440; +389-70-763-764
Е-маил: n_stanojkovska@yahoo.com

М-р Магдалена Димкова 
Бул. Јане Сандански 12-5/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-372-087
Е-маил: magdalena_dimkova@yahoo.com

Катерина Тодорова
Ул. Јајце бр. 63
2000 Штип, Република Македонија
Тел: +389-71-867-625
Е-маил: katerinatodorova@yahoo.com

 

Акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова
МАНУ
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: npopjordanova@gmail.com

Наташа Јовановска
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-289-200
Е-маил: jovanovskan@yahoo.com

Николче Нешевски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-70-592-996
Е-маил: nikolce1999@yahoo.com

М-р Емилија Георгиева

ПОУ “Иднина”

Ул. II Македонска бригада бр.3

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389-2-2621-976; +389-75-720-972

Е-маил: georgieva.emilija@yahoo.com

 

М-р Ивана Василевска Петровска

1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-858-004
Е-маил: ivanna.vasilevska@gmail.com

 

Стојан Андонов

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-78-698-658

Е-маил: scuta2005@yahoo.com

 

Тања Станкова
Невладина организација  “Gaia”
бул. АВНОЈ 70/6
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-71-335-916
Е-маил: tanja_stankova@yahoo.com

 

Соња Цоковиќ
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-72-226-694

 

Мери Стаменковска

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389-75-498-598

Е-маил: meri_stm@hotmail.com

 

Пецо Стојановски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-75-490-387

Е-маил: pecostojanovski@yahoo.com

 

М-р Славица Тодорова
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-2-2621-976; +389-75-285-825

Е-маил:slavicaprof@yahoo.com

 

Татјана Н. Додевска

ОУ „Браќа Миладиновци„ – Скопје

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-71-296-683

Е-маил: tanjanasevska@yahoo.com

 

М-р Марија Аврамовска
Вин ИнфоСистеми ДООЕЛ

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-77-709-111

Е-маил: mrj_avramovska@yahoo.com

 

Александра Митевска

2300 Кочани, Република Македонија

Тел.:  +389-78-831-223

Е-маил: aleksandra_mitevska@hotmail.com

 

Елена Стамчевска

Ул. 12, бр. 34, Петровец

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-78-411-572

Е-маил: estamchevska@yahoo.com

 

Наташа Младеновска

Ул. Ратко Митровиќ 5 бр.8

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-78-365-945

Е-маил: mladenovskanatasa92@yahoo.com

 

М-р Мери Нолчева

НВО „Ластовица„

Бул. „Авној”  бр. 50

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  +389-70-272-933

Е-маил: mnolceva@gmail.com

 

Д-р Весна Костиќ Ивановиќ
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389 78 225-283
Е-маил: vesnaki@yahoo.com

 

Д-р Јасмина Ивановска-Трошанска,
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-325-805; +389-2-2770-446
Е-маил: jasminaiva@gmail.com

 

Ана Шикалеска
ПОУ Д-р Златан Сремац, ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-613-446
Е-маил: akarevska@yahoo.com

Билјана Кујунџиќ Настевска
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија

Е-маил: biljanak.nastevska@yahoo.com

 

Ана Петковска

Тел.: +389-71-591-213

Е-маил: ana.petkovska@ecc.mk

 

Филип Јуртоски

Тел.: +389-75-725-951

Е-маил: filip_jurtoski@hotmail.com

 

Анита Стојчевска

Ул. Трст бр. 7
1300 Куманово,

Република Македонија

Тел.: +389 75 330-753
Е-маил: astojcevska@yahoo.com

 

Андријана Кукоска

ООУ „Рајко Жинзифов”

Ул „Иван Хаџиниколов”, бр. 2

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389 2 2791 025
Е-маил: s.adrijana@hotmaiol.com

 

Ангела Мирческа

ООУ „Кузман Јосифовски Питу”

Ул „Антон Попов”, бр. 2

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389 78 261 269
Е-маил: angela.mircevska1@htomail.com