Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkОрганизации

Друштво за помош на деца со аутизам

За прв пат во Република Македонија, во 1995 година, во рамките на Семинарот за децата со аутизам во Струга, формирано е Друштво за помош на деца со аутизам. Мегутоа, до 1998 година ова друштво не покажа доволна активност, со новиот закон требаше да се пререгистрира во судскиот регистер и да се внесе во евиденција.

Сегашното Друштво за помош на деца со аутизам на Република Македонија е обновено на 12.01.1999 година по иницијатива на дел од дотогашните членови и други родители и стручни лица – ентузијасти кои повеќе години се занимаваат со деца со ментален хендикеп.

Уште на самиот почеток се поставија основните цели и задачи на Друштвото кои можат да се подредат во четири области.
Прво, превземање на активности за навремена интеграција на децата со аутизам во соодветен едукативен третман како и давање поддршка на семејствата кои на ваков начин се изложени на хроничен стрес.

Второ, правилен избор на медикаментозен третман: со лекови, диети и др., кои благовремено, поволно ќе делуваат врз клиничката слика на аутизмот и ќе придонесат за побрзо и поадекватно социјализирање на овие деца.

Трета област во која треба Друштвото максимално да се изрази е широка популаризација на проблемот “Аутизам” преку разни предавања, ТВ емисии, трибини и различен пропаганден материјал, се со цел за навремено откривање на овие деца.

Во четвртата област е вклучена научно-истражувачката дејност, кај нас и во светот, следење на најновите светски достигнувања од областа на аутизмот и активно учество на овој план.

Приоритетна задача на Друштвото е отворање на дневен центар во Скопје и изготвување на регистер во кој ќе бидат евидентирани сите деца со аутизам во Република Македонија.

Седиштето на Друштвото е на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје, булевар Крсте Мисирков бб

Лице за контакт е претседателот на Друштвото, телефон 2775 411

Претседател на Друштвото,
Тања Панковска