Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkСобрание 2011

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 18.02.2011 година (петок), со почеток во 16:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година ;
  1. Усвојување на нов Статут ;
  1. Организирање на манифестација по повод светскиот ден на аутизмот 2 април ;
  1. Информација за донесена Програма за имплементација на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ;
  1. Потреба од печатење на нов памфлет ;
  1. Организирање на семинари и обуки
  1. Разно

Скопје                                                    Претседател на МНЗА

12.02.2011                                            Проф. д-р Владимир Трајковски