Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2010

П  О  К  А  Н  А

            Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 24.12.2010 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2009 година ;
 2. Извештај за работата од 2010 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 3. Финансиски извештај за 2010 година;
  Мр Јасмина Ивановска
 4. Избор на претседател и извршен одбор на МНЗА;
 5. Програма за работа на Собранието во 2011 година;
 6. Специфичности во квантитативното ЕЕГ кај децата со аутизам
  Проф. др Нада Поп Јорданова
 7. Разно

Скопје                                                         Претседател на МНЗА

11.12.2010                                                 Проф. д-р Владимир Трајковски