Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2007

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 21.12.2007 година (петок), со почеток во 12:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД
 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2006 година;
 2. Извештај за работата од 2007 година;
  Доц. д-р Владимир Трајковски
 3. Финансиски извештај за 2007 година;
  Јасмина Ивановска
 4. Програма за работа на Здружението во 2008 година;
  Доц. д-р Владимир Трајковски
 5. Разно

Скопје                                                             Претседател на МНЗА

10.12.2007                                                     Доц. д-р Владимир Трајковски