Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mk



Годишно собрание 2014

П  О  К  А  Н  А

             Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата во „Порта Македонија” во Скопје на 26.12.2014 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Прием на нови членови;
 2. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2013 година;
 3. Извештај за работата од 2014 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 4. Финансиски извештај за 2014 година;
  Доц. д-р Оливера Рашиќ Цаневска
 5. Извештај за проектот: „Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници“.
  М-р Јасмина Трошанска
 6. Програма за работа на Собранието во 2015 година;
  Доц. д-р Владимир Илиевски
 7. Рецептори на клетките природни убијци и аутизам
  Доц. д-р Александар Петличковски
 8. Разно

Скопје                                                       Претседател на МНЗА

12.12.2014                                Проф. д-р Владимир Трајковски