МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Објавени трудови за аутизам Испечати Е-пошта
 

 1. Копачев Д, Настов П. Аутистично дете-наш материјал. Македонски медицински преглед. Скопје, 1983; XXXVII, 1-2: 30-32.

 2. Лакоски А. Генетски аспекти на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1997; 2: 49-55.

 3. Лукиќ Д. Системот на заштитата на децата со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1998; 2-3: 135-144.

 4. Ајдински Љ. Децата со аутизам и потребата од организацијата на нивниот третман во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 1999; 3-4: 57-66.

 5. Петров Р, Копачев Д, Петрова В. Третман на децата со аутизам. Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 1999; 26 (52): 397-407.

 6. Петров Р, Копачев Д, Петрова В. За децата со аутизам. Друштво за помош на децата со аутизам. Скопје, 2000.

 7. Трајковски В, Спироски М. Автоимуноста и аутизмот. Македонски медицински преглед. Скопје, 2000; 54 (Супл. 43): 47-53.

 8. Трајковски В. Новости в медикаментозната терапиа при аутизам. Специална педагогика. Софија, јуни, 2000; 2: 16-22.

 9. Трајковски В, Спироски М. Имунодијагностика и имунотерапија на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 1-2: 17-21.

 10. Трајковски В. Документ за лицата со аутизам. Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 2000; 27 (53): 357-377.

 11. Копачев Д, Петров Р, Петрова В. Третман на деца со аутизам-невропсихолошки приод. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2000; 27 (53): 339-346.

 12. Трајковски В. Аутизмот на Интернет . Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 124-131.

 13. Копачев Д, Трајковски В. Аутизам и туберозна склероза. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2000; 3-4: 84-89.

 14. Трајковски В. Имуногенетски аспекти аутизма. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2001; 2-3: 88-96.

 15. Трајковски В, Спироски М. Имуна недостаточност и супресија на имуната система у деца с аутизам. Специална педагогика, Софија, Јуни, 2002; 2: 3-15.

 16. Трајковски В, Ајдински Љ, Спироски М. Правата на лицата со аутизам во Република Македонија. Македонско научно здружение за аутизам, Скопје, 2002; 1-81.

 17. Трајковски В. Диференцијална дијагноза на аутистичниот синдром. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2002; 29 (55): 243-253.

 18. Трајковски В. Плазма концентрација имуноглобулинских класа и субкласа код деце са аутизмом у Републици Македонији. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2002; 3: 161-168.

 19. Трајковски ЕВ. Аутизам. Филозофски факултет, Институт за дефектологија, Скопје, 2004.

 20. Trajkovski V, Ajdinski Lj, Spiroski M. Plasma Concentration of Immunoglobulin Classes and Subclasses in Children with Autism in the Republic of Macedonia: Retrospective Study. Croatian Medical Journal 2004; 45 (6): 746-749.

 21. Трајковски В. Етиологија на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 1-2: 61-74.

 22. Ивановска Ј, Трајковски В, Ајдински Г, Лукиќ Д. Неке карактеристике адолесцената са аутизмом. Београдска дефектолошка школа. Београд, 2004; 2-3: 155-170.  

 23. Трајковски В. Новини во терапијата на аутизмот. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 3-4: 43-56.

 24. Синг КВ. Рехабилитација на аутизмот со имуномодулациска терапија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2004; 3-4: 161-178.

 25. Трајковски В. Генетика на аутизмот. Годишен зборник на Филозофски факултет, Скопје, 2005; 58: 495-513. 

 26. Копачев Д. Невропсихолошки развојнодинамички пристап кај децата со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 5-16.

 27. Спироски ЖМ. Имунолошки пристап во дијагностиката на аутизмот. Дефектолошка теорија

 28. Ајдински Љ. Сосотјба, организација и на соки во решавањето на проблемот кај лицата со аутизам во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 43-52.

 29. Петрова В, Петров Р. Третман на деца со аутизам во група со деца со ментална ретардација. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 61-68.

 30. Лазаровска В, Димитровска Ж. Приказ на случај на дете со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 1-2: 69-73.

 31. Трајковски В, Василевска К, Ајдински Љ, Спироски М. Епидемиолошки карактеристики на аутизмот во Република Македонија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 25-39.

 32. Синг КВ. Подигање на Ц-реактивен протеин на серумот и Ц 100 протеини за системското воспаление кај децата со аутизам. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2005; 3-4: 117-125.

 33. Trajkovski V. Biomedicinski aspekt autizma. Zbornik radova, Međunarodni znanstveni i stručni skup: Rehabilitacija-stanje i perspektive djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. 48-55.

 34. Казанова М, Фараг А, Ел-Баз А, Мот М, Хосам Х, Фахми Р, Свитала Е. Абнормалност на гиралниот прозорец кај аутизмот: микроскопски корелат на путативна миниколумнопатија. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2006; 1-2: 85-101.

 35. Казанова М, Мот М. Невропатологија на аутизам: селективен преглед. Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2006; 3-4: 21-35.

 36. Трајковски В. Физиолошки нарушувања кај аутизмот . Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 2007; 60: 651-670.

 37. Трајковски В, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Трајков Д, Арсов Т, Стрезова А, Ајдински Љ, Спироски М. Повисоки плазма концентрации на специфични антитела кон храна кај лицата со аутистично нарушување во споредба со нивните браќа/сестри.  Focus on Autism and Other Developmental Disabilities. 2008; 23 (3): 176-185.
  Трајковски В.

 38. Трајковски В. Аутизмот и митохондријалната дисфункција. Годишен зборник на Филозофски факултет. Скопје, 2008; 61: 539-549.

 39. Спироски М, Трајковски В, Трајков Д, Петличковски А, Ефинска-Младеновска О, Христоманова С, Ѓулејиќ Е, Панева М, Божиков Ј. Семејна анализа на имуноглобулинските класи и подкласи кај деца со аутистично нарушување. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. 2009; 9 (4): 283-289.
 40. Младеновска Б, Трајковски В. Ставовите и мислењата на родителите и студентите за сексуалниот развој, однесување и полов идентитет кај лица со аутизам во Република Македонија . Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11(1-2): 7-24.
 41. Станкова Т., Трајковски В. Ставови и размислувања на работодавачите, вработените лица и родителите за вработување на лицата со аутизам во Република Македонија . Дефектолошка теорија и практика. Скопје, 2010; 11(3-4): 16-29.
 42. Трајковски В. Коморбидни медицински состојби кај аутистичен спектар на нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c2014. 56-69.
 43. Трошанска Ј, Трајковски В. Стадиуми на комуникација кај деца со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c2014. 70-80.
 44. Митевска А, Трајковски В. Инклузија на учениците со аутистичен спектар на нарушувања. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c2014. 200-212.
 45. Илиќ Пешиќ М, Трајковски В. Квалитет на односот меѓу браќа и сестри кај семејства што имаат дете со аутизам. Во: Чичевска Јованова Н, Димитрова Радојичиќ Д, Јачова З, уредници. Зборник на трудови од четвртата меѓународна конференција: Модерни аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со инвалидност, 17-19 октомври 2013; Охрид: Филозофски факултет, c2014.494-504.
 46. Трајковски В, Спироски М. DNA typing of HLA-A, -C, -B, and -DRB1 in the children with autism in the Republic of Macedonia . Bratisl Lek Lysty 2015; 116(1): 14-19. DOI: 10.4149/BLL_2015_003.
 
Почеток Контакт Линкови