МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Научни проекти Испечати Е-пошта

1. Серумски имуноглобулини и специфични алергени од храна кај лица со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 08-2214/4 од 15.07.2000 година) 

 • Научна област: Дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Љубомир Ајдински
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана геентика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2000 до 01/10/2003 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Маја Јурхар-Павлова, асист. д-р Александар Петличковски

 
2. Информации за аутизмот во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 10-723/21 од 19.12.2000  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 10-723/21 од 19.12.2000  година
 • Име на проектот: Информации за аутизмот во Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

 
3. ХЛА-ДНК истражувања кај фамилии со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 07-1171/4 од 02.07.2001 година);

 • Научна област: дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Драгослав Копачев
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2001 до 01/10/2004 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, проф. д-р Ристо Петров, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Тодор Арсов, асист. д-р Сашо Петличковски,, д-р Рената Јанкова
 • Буџет: 450.000 МКД

 
4. Права на лицата со аутизам во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 08-698/1 од 12.12.2001  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 01-08 GPH 106 од 12.12.2001
 • Име на проектот: Права на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

 
5.  Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии - реализиран во 2001 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

 
6. Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии - реализиран во 2002 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

 
7. Толеранција или прифаќање - ЕАСПД проект. Подржан од Генералниот директорат за вработување и социјална работа при ЕК и под буџетската линија "Акции за борба и превенција на социјалната ексклузија".

 • Времетраење: 2002-2003


8. Европа место за живеење - ЕАСПД проект. Проект спроведен во европската година за инвалидни лица, започнат од принципот дека сите европски граѓани треба да бидат слушнати и да им се даде право на глас на лицата со потешки интелектуални нарушувања.

 • Времетраење: 2003


9. “Заеднички глас мрежен проект”. Примарна и најсеопфатна цел на ова десктоп истражување е да ја истражи правната позадина со цел да се засили антидискриминацијата и еднаквите можности кај лица со интелектуална попреченост и аутизам.

 10. “Засилување на научните студии за ран аутизам”. преку COST програмата на ЕУ. Главна цел да се основа интердисциплинарна научна мрежа за да може да се откријат најраните знаци на аутизам и да се комбинираат техники од когнитивната невронаука со тие од клиничката наука и да се формираат европски практични водачи за рана идентификација и рана интервенција.

 • Времетраење: 2010-2014

 11. “Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници”. преку ЕИДХР/2013/355-552 програмата на ЕУ. Цел на овој проект е да се зајакне улогата на граѓанското општество во промовирањето на човековите права и демократските реформи, поддршка во мирно консолидирање на интересите на групите и консолидирање на политичкото учество и застапеност.

 • Времетраење: 2014-2015


12. “Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство013397  Еразмус плус проект. Целта на овој проект е да се сподели, адаптира, тестира, оцени, и дисеминира заеднички модел на едукација за родители, со валидни наставни материјали и обука, за поддршка на обезбедување на ефективно образование на родители на деца со посебни потреби (во овој случај, децата со аутизам). Учење од она што во моментов се случува во Хрватска, Кипар и на Република Македонија, и според моделот на постоечката практика во рамките на Велика Британија. Идејата е дека со овој проект ќе се идентификуваат конкретните прашања и универзалните прашања кои ги преминуваат националните граници - ќе обезбеди модел за едукација на родители кој можат да се користи низ цела Европа.

 •   Времетраење: 2015-2018

13. „Отворен музеј“. Целта на овој проект е креирање на едукативна музејска програма наменета за лица со аутизам и нивните семејства. Проектот е финансиски поддржан од ЕУ канцеларија во Скопје, Република Македонија.

 •   Времетраење: 2018 година
 
Почеток Контакт Линкови