МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Научни проекти Испечати Е-пошта

1. Серумски имуноглобулини и специфични алергени од храна кај лица со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 08-2214/4 од 15.07.2000 година) 

 • Научна област: Дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Љубомир Ајдински
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана геентика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2000 до 01/10/2003 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Маја Јурхар-Павлова, асист. д-р Александар Петличковски

 
2. Информации за аутизмот во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 10-723/21 од 19.12.2000  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 10-723/21 од 19.12.2000  година
 • Име на проектот: Информации за аутизмот во Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

 
3. ХЛА-ДНК истражувања кај фамилии со аутизам во Република Македонија (Министерство за наука на Република Македонија број 07-1171/4 од 02.07.2001 година);

 • Научна област: дефектологија
 • Потесно подрачје: имунологија
 • Главен истражувач: Проф. д-р Драгослав Копачев
 • Институција: Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Скопје
 • Други институции: Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти, Медицински факултет, Скопје
 • Траење на проектот: од 01/10/2001 до 01/10/2004 година.
 • Истражувачи: Проф. д-р Мирко Спироски, проф. д-р Ристо Петров, доц. д-р Владимир Трајковски, асист. д-р Тодор Арсов, асист. д-р Сашо Петличковски,, д-р Рената Јанкова
 • Буџет: 450.000 МКД

 
4. Права на лицата со аутизам во Македонија (Македонски центар за меѓународна соработка број 08-698/1 од 12.12.2001  година)

 • Земја: Република Македонија
 • Број на проектот: 01-08 GPH 106 од 12.12.2001
 • Име на проектот: Права на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Хендикепирани деца и други лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 6 месеци
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунологија
 • Буџет: 140.000 МКД

 
5.  Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии - реализиран во 2001 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Епидемиолошка студија на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

 
6. Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија (Министерство за финансии - реализиран во 2002 година)

 • Земја: Република Македонија
 • Име на проектот: Одредување на преваленцијата и инциденцијата на лицата со аутизам во Република Македонија
 • Локација, регион: Република Македонија
 • Целна група: Лица со аутизам
 • Активност: Директно изведување
 • Временски период: 1 година
 • Вклучени организации: Институт за дефектологија, Институт за имунобиологија и хумана генетика
 • Буџет: 100.000 МКД

 
7. Толеранција или прифаќање - ЕАСПД проект. Подржан од Генералниот директорат за вработување и социјална работа при ЕК и под буџетската линија "Акции за борба и превенција на социјалната ексклузија".

 • Времетраење: 2002-2003


8. Европа место за живеење - ЕАСПД проект. Проект спроведен во европската година за инвалидни лица, започнат од принципот дека сите европски граѓани треба да бидат слушнати и да им се даде право на глас на лицата со потешки интелектуални нарушувања.

 • Времетраење: 2003


9. “Заеднички глас мрежен проект”. Примарна и најсеопфатна цел на ова десктоп истражување е да ја истражи правната позадина со цел да се засили антидискриминацијата и еднаквите можности кај лица со интелектуална попреченост и аутизам.

 10. “Засилување на научните студии за ран аутизам”. преку COST програмата на ЕУ. Главна цел да се основа интердисциплинарна научна мрежа за да може да се откријат најраните знаци на аутизам и да се комбинираат техники од когнитивната невронаука со тие од клиничката наука и да се формираат европски практични водачи за рана идентификација и рана интервенција.

 • Времетраење: 2010-2014

 11. “Програма за целосна социјализација на деца со посебни потреби во нивните заедници”. преку ЕИДХР/2013/355-552 програмата на ЕУ. Цел на овој проект е да се зајакне улогата на граѓанското општество во промовирањето на човековите права и демократските реформи, поддршка во мирно консолидирање на интересите на групите и консолидирање на политичкото учество и застапеност.

 • Времетраење: 2014-2015
 

12. “Еднаквост и социјална инклузија преку позитивно родителство. 2015-1-UK01-KA204-013397  Еразмус плус проект. Целта на овој проект е да се сподели, адаптира, тестира, оцени, и дисеминира заеднички модел на едукација за родители, со валидни наставни материјали и обука, за поддршка на обезбедување на ефективно образование на родители на деца со посебни потреби (во овој случај, децата со аутизам). Учење од она што во моментов се случува во Хрватска, Кипар и на Република Македонија, и според моделот на постоечката практика во рамките на Велика Британија. Идејата е дека со овој проект ќе се идентификуваат конкретните прашања и универзалните прашања кои ги преминуваат националните граници - ќе обезбеди модел за едукација на родители кој можат да се користи низ цела Европа.

 

 

 • Времетраење: 2015-2018
 
 
Почеток Контакт Линкови