МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
ESIPP

 logo-za-mssa.png
 
Едукативна игра - Учиме Емоции
   
Tweets

на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Членови и членство Испечати Е-пошта

ЧЛЕНСТВО

Доколку сакате да станете член на Македонското научно здружение за аутизам, потребно е да го пополнете формуларот за зачленување и да го испратете на Е-маил адресата: president@mssa.org.mk

 

Формулар за зачленување во Македонското научно здружение за аутизам (.doc Download )

 

НАПОМЕНА: Македонското научно здружение за аутизам е здружение на граѓани-дефектолози, психијатри, доктори по медицина, имунолози, алерголози и други стручни и научни дисциплини, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на истражувањето и третманот на лицата со аутизам во Република Македонија.

 

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Трајковски,

Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Гоце Делчев” 9А.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (234);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: president@mssa.org.mk

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

 Проф. д-р Силвана Марковска-Симоска

Отсек за невроинформатика, ИЦЕИМ-МАНУ
Бул. Крсте Мисирков бр.2 п.фах 428
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-3235-423
Е-маил: silvana@manu.edu.mk

ПОЧЕСЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф. д-р Љупчо Ајдински
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-697-411
Е-маил: ljupcoajdinski@gmail.com

в.д. СЕКРЕТАР
Весна Филиповска
ООУ „Владо Тасевски"
Ул. “Миле Поп Јорданов” бр. 74
1000 Скопје, Република Македонија 
Тел.: +389-78-346-565 
Е-маил: secretary@mssa.org.mk и filipovskavesna@yahoo.com 
 
БЛАГАЈНИК

Доц. д-р Оливера Рашиќ-Цаневска
Ул. Павле Илиќ бр. 15-2/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2613-043
Е-маил: oliverarasic@yahoo.com

ЧЛЕНОВИ

Проф. д-р Зоран Киткањ
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236); +389-71-379-182
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: zorank@fzf.ukim.edu.mk

Доц д-р Владимир Илиевски
Институт за социјална работа и социјална политика
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-995-997
Е-маил: vilievski@yahoo.com

М-р Розалија Давковска

Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72- 261-564
Е-маил: rozaly23_d@hotmail.com 

Проф. д-р Драгослав Копачев
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-566-567

Проф. д-р Кристин Василевска,
Институт за епидемиологија со биостатистика и медицинска информатика,
Медицински факултет,
ул. “Водњанска” 31,
1000 Скопје, Република Македонија
Тел. +389-2-3147-020; +389-70-830-558
Е-маил: kris_vasile@yahoo.com

Проф. д-р Мирко Спироски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: mspiroski@yahoo.com

Проф. д-р Ристо Петров
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 129);
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: risto.petrov@yahoo.com

Проф. д-р Ана Фрицханд
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-72-204-325;
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: anebeba@yahoo.com

Доц. д-р Александар Петличковски
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: petlichkovski@yahoo.com

Проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ
Институт за дефектологија
Филозофски факултет
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 236)
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: daniela@fzf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Наташа Чичевска-Јованова
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3116-520 (лок. 241); +389-70-979-446
Факс: +389-2-3118-143
Е-маил: natasac@fzf.ukim.edu.mk

Доц. д-р Дејан Трајков
Институт за имунобиологија и хумана генетика, Институти,
Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3110-556; +389-70- 262-654
Факс: +389-2-3110-558
Е-маил: dejantmk@yahoo.com

Живка Димитровска
Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3238-116; +389-70-900-782

Виолета Куновска
Институт за слух, говор и глас
ул. “Белградска” 15
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-3232-133; 

Доц. д-р Наташа Станојковска Трајковска
Институт за дефектологија,
Филозофски факултет,
Бул. “Крсте Мисирков” б.б.
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-31-430-440; +389-70-763-764
Е-маил: n_stanojkovska@yahoo.com

М-р Магдалена Димкова 
Бул. Јане Сандански 12-5/4
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-372-087
Е-маил: magdalena_dimkova@yahoo.com

Акад. проф. д-р Нада Поп Јорданова

Клиника за детски болести, Медицински факултет
1000 Скопје, Република Македонија
Е-маил: npopjordanova@gmail.com

Наташа Јовановска

ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-289-200
Е-маил: jovanovskan@yahoo.com

Николче Нешевски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-70-592-996
Е-маил: nikolce1999@yahoo.com

М-р Емилија Георгиева

ПОУ “Иднина”

Ул. II Македонска бригада бр.3

1000 Скопје, Република Македонија

Тел.: +389-2-2621-976; +389-75-720-972

Е-маил: georgieva.emilija@yahoo.com

 
М-р Ивана Василевска Петровска
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-858-004
Е-маил: ivanna.vasilevska@gmail.com
 
Живка Панова Саздова
ПОУ “Маца Овчарова”
Ул. Иво Лола Рибар бр.4
1400 Велес, Република Македонија
Тел.:  +389-71-241-463
Е-маил: z_panova@yahoo.com
  
Тања Станкова
Невладина организација  “Gaia”
бул. АВНОЈ 70/6
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-71-335-916
Е-маил: tanja_stankova@yahoo.com
 
Соња Цоковиќ
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-2-2621-976; +389-72-226-694
 
Пецо Стојановски
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-75-490-387
Е-маил: pecostojanovski@yahoo.com
 
Н-р Славица Тодорова
ПОУ “Иднина”
Ул. II Македонска бригада бр.3
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-2-2621-976; +389-75-285-825
Е-маил:slavicaprof@yahoo.com
 
Татјана Н. Додевска
ОУ „Браќа Миладиновци„ - Скопје
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-71-296-683
Е-маил: tanjanasevska@yahoo.com
 
М-р Марија Аврамовска
Вин ИнфоСистеми ДООЕЛ
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-77-709-111
Е-маил: mrj_avramovska@yahoo.com
 
Александра Митевска
2300 Кочани, Република Македонија
Тел.:  +389-78-831-223
Е-маил: aleksandra_mitevska@hotmail.com
 
Стојан Андонов
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-698-658
Е-маил: scuta2005@yahoo.com
 
Елена Стамчевска
Ул. 12, бр. 34, Петровец
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-411-572
Е-маил: estamchevska@yahoo.com
 
Наташа Младеновска
Ул. Ратко Митровиќ 5 бр.8
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-78-365-945
Е-маил: mladenovskanatasa92@yahoo.com
 
М-р Мери Нолчева
НВО „Ластовица„
Бул. „Авној"  бр. 50
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.:  +389-70-272-933
Е-маил: mnolceva@gmail.com
 
Д-р Весна Костиќ Ивановиќ
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија   
Тел.: +389 78 225-283
Е-маил: vesnaki@yahoo.com
 
Д-р Јасмина Ивановска Трошанска,
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-70-325-805; +389-2-2770-446
Е-маил: jasminaiva@gmail.com 
 
Ана Шикалеска
ПОУ Д-р Златан Сремац, ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389-75-613-446
Е-маил: akarevska@yahoo.com 
 
Ана Петковска
Тел.: +389-71-591-213
Е-маил: ana.petkovska@ecc.mk 
 
Билјана Кујунџиќ Настевска
ПОУ “Д-р Златан Сремац”
Ул. Емил Зола бр. 5
1000 Скопје, Република Македонија
Тел.: +389 78 389-331
Е-маил: biljanak.nastevska@yahoo.com
 
Анита Стојчевска
Ул. Трст бр. 7
1300 Куманово,
Република Македонија   
Тел.: +389 75 330-753 
Е-маил: astojcevska@yahoo.com 
 
Филип Јуртоски
Тел.: +389-75-725-951
Е-маил: filip_jurtoski@hotmail.com 
 
Адријана Кукоска
ООУ „Рајко Жинзифов"
Ул. „Иван Хаџиниколов" 2 
1000 Скопје,
Република Македонија   
Тел.: +389 2 2791-025 
Е-маил: s.adrijana@hotmail.com  
 
Ангела Мирчевска
ООУ „Кузман Јосифовски Питу"
Ул. „Антон Попов" 2 
1000 Скопје,
Република Македонија   
Тел.: +389 78 261-269 
Е-маил: angela.mircevska1@hotmail.com 
 
 
 
 


 Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете

 
Почеток Контакт Линкови