Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2022

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи Мајкрософт Тимс на 23.12.2022 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2021 година;
2. Прием на нови членови;
3. Извештај за работата од 2022 година;
Проф. д-р Владимир Трајковски
4. Финансиски извештај за 2022 година;
Весна Филиповска
5. Програма за работа на Собранието во 2023 година;
Александра Карагирова
6. „Медикаментозен и биомедицински третман на АСН – можности за подобрување во јадровите и придружните дефицити и симптоми“
М-р Ирена Стојановска
7. Разно

Скопје                                            Претседател на МНЗА
14.12.2022                                     Проф. д-р Владимир Трајковски