Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2012

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 21.12.2012 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2011 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2012 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2012 година;
   М-р Оливера Рашиќ-Цаневска
  5. Програма за работа на Собранието во 2013 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Информација за предновогодишна забава
  7. Замена на неактивни членови со нови;
  8. Епигенетика на аутизмот
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  9. Разно

Скопје                                                        Претседател на МНЗА

13.12.2012                                                  Проф. д-р Владимир Трајковски