Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2008

ПОКАНА

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на Годишно собрание кое ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 26.12.2008 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на Годишното собрание за 2007 година за записникот;
 2. Извештај за спроведените активности 2008;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 3. Финансиски извештај 2008;
  М-р Јасмина Ивановска
 4. Програма за работа во 2009 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 5. Ставови, мислења и искуства во однос на третманот на прстите со аутизам во Република Македонија
  М-р Јасмина Ивановска
 6. Разно

Скопје                                                               Претседател на МНЗА

15.12.2008                                                       Проф. д-р Владимир Трајковски