Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2002

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на Годишно собрание кое ќе се одржи во слушална 11, на Филозофски факултет во Скопје, на 09.05.2002 (четврток), со почеток во 18 часот, со следното:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Годишен финансиски извештај за активностите на МНЗА во периодот мај 2001-мај 2002 година
    Проф. д-р Љубомир Ајдински
  2. Програма за активност и финансирање на МНЗА за 2002 година
    Асист. д-р Владимир Трајковски
  3. Разно

Скопје                                                        Претседател на МНЗА
26.04.2002                                                Проф. д-р Љубомир Ајдински