МНЗА
Почеток
За МНЗА
Основачи
Извршен одбор
Членови и членство
Статут
Документи
Состаноци
Семинари и конгреси
МНЗА во медиумите
Контакт
Коментари
Галерија
Видео секција
Архива
Аутизам МК
Што е аутизам?
Права на лицата со аутизам
Дијагностички алатки
Организации
Научни проекти
Објавени трудови
Линкови
Пребарување
Најава

Си ја заборавивте лозинката?
Посетители

Пријатели

 

Tinex
Tinex
Apolonia Foundation
Ordinacija.Hr
Hosting, registracija na domeni, web razvoj
comfy-angel.com.mk 
 logo-za-mssa.png
   
на официјалната web страница на МНЗА
Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389-2-3116-520 (Лок. 234); факс. +389-2-3116-520 (Лок. 234)
E-mail: president@mssa.org.mk

EASPD EASPD Autism Europe GAC
Визија

Македонското научно здружение за аутизам е организација  која обезбедува ресурси за помош на лицата со аутистичен спектар на нарушување и нивните семејства, институциите и невладините организации кои се занимаваат со оваа проблематика, обезбедува научно истражувачка, едукативна и професионална поддршка во инклузивно општество во кое лицата со аутистичен спектар на нарушување и нивните семејства живеат квалитетен живот.

 
Мисија

Македонското научно здружение за аутизам е здружение на граѓани-дефектолози, психијатри, доктори по медицина, имунолози, алерголози и други стручни и научни дисциплини, формирано со слободно здружување на граѓаните, заради остварување и усогласување на своите интереси и заради вршење на дејности и активности со цел за подобрување на истражувањето и третманот на лицата со аутизам во Република Македонија.

Македонското научно здружение за аутизам е организација која  врши научна истражувачка дејност како и активности за подигнување на јавната свест за лицата со аутистичен спектар на нарушување и која работи на подобрување на третманот и квалитет на живеење на овие лица и нивните семејства преку организирање на настапи и настани, едукација и проекти во рамките на РМ. 

 
Цели

Македонското научно здружение за аутизам остварува поширок заеднички интерес и посебни цели и задачи:

  • примарна превенција на лицата со аутизам;
  • истражување механизмите кои се поврзани со аутизмот;
  • истражување ефектите од рехабилитација на лица со аутизам;
  • третирање на лица со аутизам;
  • соработка со родителите на деца со аутизам;
  • координација на владини и невладини организации кои се бават со аутизам.
 
Регистрација

Македонското научно здружение за аутизам е заведено во Централниот регистар на Република Македонија, врз основа на член 5 став 1, член 19 и член 72 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговски регистар и регистар на други правни лица, (Сл Весник 84/05) на ден 25.12.2006 ги пренесе податоците од основниот регистар во Регистарот на други правни лица. Број на регистарска влошка: 01/ЗГ.1070/2000. Матичен број: 5439060. Единствен даночен број: 4030000389464.

 
Банка

ЗПП - Скопје жиро сметка 300000000434305. Банка депонент Комерцијална банка, Кеј Димитар Влахов 4, 1000 Скопје. Тел.: 02-3112-077

 
Почеток Контакт Линкови