Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 23.12.2011

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата за седници  на Филозофскиот факултет во Скопје на 23.12.2011 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

      Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година;

  1. Усвојување на записникот од минатото собрание;
  2. Прием на нови членови;
  3. Избор на секретар и нов член на ИО;
  4. Извештај за работата од 2011 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  5. Финансиски извештај за 2011 година;
   М-р Оливера Рашиќ
  6. Програма за работа на Собранието во 2012 година;
  7. Аутизам и коморбидитет
   Проф. д-р Марија Ралева
  8. Разно

Скопје                                                      Претседател на МНЗА

09.12.2011                                              Проф. д-р Владимир Трајковски