Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2013

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 20.12.2013 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2012 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2013 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2013 година;
   Доц.д-р Владимир Илиевски
  5. Програма за работа на Собранието во 2014 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Замена на техничкиот секретар Ана Петковска со Мануела Крчаноска;
  7. Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам
   М-р Милена Илиќ Пешиќ
  8. Разно

Скопје                                 Претседател на МНЗА

09.12.2013                         Проф. д-р Владимир Трајковски