Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2009

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 25.12.2009 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД
 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2008 година;
 2. Извештај за работата од 2009 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 3. Финансиски извештај за 2009 година;
  M-р Јасмина Ивановска
 4. Програма за работа на Собранието во 2010 година;
  Проф. д-р Владимир Трајковски
 5. Ставови, мислења и искуства во однос на третманот на лицата со аутизам во Република Македонија
  М-р Јасмина Ивановска
 6. Потребата за формирање систем на заштита, едукација и рехабилитација на лицата со аутизам во Република Македонија
  М-р Василка Галевска
 7. Разно

 

Скопје                                                                             Претседател на МНЗА
08.12.2009                                                                    Проф. д-р Владимир Трајковски