Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2006

ПОКАНА

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на Годишното собрание, кое ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје, на 22.12.2006 година (петок) со почеток во 12 часот со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Извештај за активност во 2006 година
  Доц. д-р Владимир Трајковски
 2. Финансиски извештај за 2006 година
  Јасмина Ивановска
 3. Програма на собраниска активност во 2007 година
  Доц. д-р Владимир Трајковски
 4. Избор на уште 2 нови членови на Извршниот одбор на МНЗА
 5. Разно

Скопје                                                     Претседател на МНЗА

11.12.2006                                             Доц. д-р Владимир Трајковски