Институт за дефектологија, Филозофски факултет
бул. Гоце Делчев, бр. 9А, 1000 Скопје
тел. +389 2/3116-520 (лок. 234); факс. +389-2-3118-143
E-mail: president@mssa.org.mkГодишно собрание 2001

(На Филозофскиот факултет во Скопје, Македонското научно здружение за аутизам од Скопје ќе одржи состанок во понеделник 03.05.2001 година, со почеток во 18 часот).

ДНЕВЕН РЕД

  1. Годишен и финансиски извештај за работата на МНЗА во периодот мај 2000 – мај 2001 година проф. д-р Љубомир Ајдински
  2. Програма за работа и финансираwе на МНЗА за 2002 година Ас. д-р Владимир Трајковски
  3. Разно
    Претседател на МНЗА

Проф. д-р Љупчо Ајдински