Category Archives: Состаноци

Годишно собрание 2012

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 21.12.2012 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2011 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2012 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2012 година;
   М-р Оливера Рашиќ-Цаневска
  5. Програма за работа на Собранието во 2013 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Информација за предновогодишна забава
  7. Замена на неактивни членови со нови;
  8. Епигенетика на аутизмот
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  9. Разно

Скопје                                                        Претседател на МНЗА

13.12.2012                                                  Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 23.12.2011

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата за седници  на Филозофскиот факултет во Скопје на 23.12.2011 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

      Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година;

  1. Усвојување на записникот од минатото собрание;
  2. Прием на нови членови;
  3. Избор на секретар и нов член на ИО;
  4. Извештај за работата од 2011 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  5. Финансиски извештај за 2011 година;
   М-р Оливера Рашиќ
  6. Програма за работа на Собранието во 2012 година;
  7. Аутизам и коморбидитет
   Проф. д-р Марија Ралева
  8. Разно

Скопје                                                      Претседател на МНЗА

09.12.2011                                              Проф. д-р Владимир Трајковски

Собрание 2011

П О К А Н А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 18.02.2011 година (петок), со почеток во 16:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

 1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година ;
 1. Усвојување на нов Статут ;
 1. Организирање на манифестација по повод светскиот ден на аутизмот 2 април ;
 1. Информација за донесена Програма за имплементација на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам ;
 1. Потреба од печатење на нов памфлет ;
 1. Организирање на семинари и обуки
 1. Разно

Скопје                                                    Претседател на МНЗА

12.02.2011                                            Проф. д-р Владимир Трајковски