Category Archives: Состаноци

Годишно собрание 2013

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 20.12.2013 година (петок), со почеток во 13:30 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2012 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2013 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2013 година;
   Доц.д-р Владимир Илиевски
  5. Програма за работа на Собранието во 2014 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Замена на техничкиот секретар Ана Петковска со Мануела Крчаноска;
  7. Квалитетот на односот меѓу браќата и сестрите во семејствата кои имаат дете со аутизам
   М-р Милена Илиќ Пешиќ
  8. Разно

Скопје                                 Претседател на МНЗА

09.12.2013                         Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 2012

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во библиотеката на Институтот за дефектологија во Скопје на 21.12.2012 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Усвојување на записникот од годишното собрание за 2011 година;
  2. Прием на нови членови;
  3. Извештај за работата од 2012 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  4. Финансиски извештај за 2012 година;
   М-р Оливера Рашиќ-Цаневска
  5. Програма за работа на Собранието во 2013 година;
   М-р Јасмина Трошанска
  6. Информација за предновогодишна забава
  7. Замена на неактивни членови со нови;
  8. Епигенетика на аутизмот
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  9. Разно

Скопје                                                        Претседател на МНЗА

13.12.2012                                                  Проф. д-р Владимир Трајковски

Годишно собрание 23.12.2011

П  О  К  А  Н  А

Македонското научно здружение за аутизам има чест да Ве покани на годишното Собрание што ќе се одржи во салата за седници  на Филозофскиот факултет во Скопје на 23.12.2011 година (петок), со почеток во 13:00 часот, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

      Усвојување на записникот од годишното собрание за 2010 година;

  1. Усвојување на записникот од минатото собрание;
  2. Прием на нови членови;
  3. Избор на секретар и нов член на ИО;
  4. Извештај за работата од 2011 година;
   Проф. д-р Владимир Трајковски
  5. Финансиски извештај за 2011 година;
   М-р Оливера Рашиќ
  6. Програма за работа на Собранието во 2012 година;
  7. Аутизам и коморбидитет
   Проф. д-р Марија Ралева
  8. Разно

Скопје                                                      Претседател на МНЗА

09.12.2011                                              Проф. д-р Владимир Трајковски